Magazine Ubuntu Burihabwa

Rwaruka, dukure amaboko mu mpuzu turondere kazoza keza

INTANGAMARARA

Ikibazo co kuronka akazi ku rwaruka mu gihugu cacu kiraraje ishinga abatware, abavyeyi n’urwaruka. Uga-niriye n’urwaruka rwo hirya no hino, rw’aba urutaciye mw’ishure, urwayaciriye hagati canke urwayamaze a-benshi usanga bidoga ko ubukene bubarembeje kandi bari bafise inguvu zo gukora.

Share

Tugwanirize hamwe umugera corona dusanasane imitima yakomeretse

Share

URWARUKA, IGITI CIZA CAMA IVYAMWA VYIZA!

Si agaseseshwarumuri aho babiri canke batatu bashize inguvu hamwe ngo barangure igikorwa ciza, ico gikorwa kiraheza kikavamwo ivyiza.

Share

Rwaruka, twubakire kazoza kacu ku Mahoro n’Ubuntu

Kiremwa-muntu yamye na ntaryo yisanzura neza iyo ari mu kibano cubahiriza bose, umuto, umukuru, yaba ari mu bwo-ko ubu canke buriya, mu ntara iyi canke iriya ku buryo abagize ico kibano babana nk’abavandimwe. Iryo ni ryo hangiro nge-nderwako Ikigo Ubuntu cipfuza gushikako.

Share

Ingaruka z’ubumaraya ni nyinshi ku miryango

INTANGAMARARA

Aha mu gihugu cacu c’Uburundi, hari ibibazo abantu ba-hagarikako umutima n’ibindi babona nk’ibisanzwe. Ni ukuvuga ko hari ibibazo bimwe bimwe vyamaze kwiganza gushika n’aho bihuma amaso abantu. Aho rero ni ukuhagabira.

Share
Back to Top